A Road Trip Through California’s Central Coast

San Luis Obispo to Monterey and Santa Cruz via Highway 1. Next time, I’m taking Betty through Big Sur!

20160609234056-75bed98f-meA Road Trip Through California’s Central Coast

4 thoughts on “A Road Trip Through California’s Central Coast”

Leave a Reply